Zero offset

Zero offset:

A steering system with zero scrub radius; achieves centre point steering.